OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży Mebli stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem i Firmą SEDAR


Terminy

1.  Termin montażu mebli kuchennych jest równoznaczny z datą określoną na umowie.

2.  Pracownik firmy SEDAR powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie dostarczenia mebli i rozpoczęcia montażu, nie później niż dzień przed ustalonym terminem montażu.

3.  W wyjątkowych okolicznościach termin montażu może ulec zmianie.

4.  Przesunięcie terminu montażu na termin późniejszy może nastąpić na życzenie Klienta.

5.  Chęć zmiany terminu montażu należy zgłosić drogą telefoniczną lub osobiście w nie później niż 2 tygodnie przed ustalonym w umowie terminie montażu.

 

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, firma SEDAR zapłaci karę umowną w wysokości 0.5% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Klient zapłaci odsetki ustawowe naliczone od dnia powstania zaległości do dnia uiszczenia opłaty.

 

Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta w terminie do 7 dni włącznie od dnia zawarcia umowy powoduje potrącenie z wpłaconej przedpłaty 50% tytułem kosztów manipulacyjnych.

2. Odstąpienie od umowy po upływie 7 dni od zawarcia umowy powoduje zachowanie całości przedpłaty przez firmę SEDAR.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez firmę SEDAR, klient otrzyma zwrot przedpłaty powiększonej o 20% oraz ustawowe odsetki od wartości przedpłaty za okres od dnia wpłaty do dnia zwrotu przedpłaty.

 

Gwarancja

1. Na dostarczone meble wraz z montażem firma SEDAR udziela 30-miesięcznej gwarancji. W przypadku montażu dokonanego przez innych wykonawców, SEDAR nie obejmuje gwarancją wad wynikłych z montażu.

2. Dostarczony sprzęt AGD objęty jest gwarancją zgodnie z warunkami gwarancji producenta sprzętu, określonymi w książkach gwarancyjnych sprzętu.

3. W przypadku reklamacji na kuchnie krajowe termin realizacji wynosi 30 dni.

4. W przypadku reklamacji na kuchnie importowane termin realizacji może ulec przedłużeniu do 60dni.

 

Uwagi techniczne

1. Miejsce łączenia blatów szczególnie narażone na działanie wody, dlatego w miejscach tych nie powinny znajdować się urządzenia wydzielające parę wodną jak czajniki, ekspresy do kawy, frytkownice, itp.

2. Szuflady i kosze, cargo, magic-corner mają swoją normatywną wartość obciążenia podaną dla każdego typu przez producentów, nie przestrzeganie tych wartości może spowodować uszkodzenia mechanizmów jezdnych bez możliwości naprawy gwarancyjnej.

3. Przy domówieniach elementów naturalnych (drewno, fornir) i lakierowanych producent zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic w wybarwieniu jak i usłojeniu wynikające ze specyfiki tych materiałów.

 

  • Granity: Zgodnie z normą SIA 246 , jej rozdział 4.21 (Obróbka kamienia naturalnego) brzmi : „Nieomal wszystkie kamienie naturalne są materiałem różnorodnym w strukturze, twardości i niejednolitym złożonym kolorze. Dlatego nie tworzą żadnej zamkniętej w sobie jednorodnej masy. Często zdarzają się tak zwane skupiska, pęknięcia, żyły, szkiełka, Taroli (dziury solne), itp., które leżą w naturze materiału i nie przedstawiają w żadnym wypadku obniżenia jego wartości, o ile dalsze przetwarzanie następuje

 

Uwagi końcowe

1. Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem umowy.

2. Montaż elementów dostarczonych przez Klienta lub osoby trzecie są, za uzgodnieniem, dodatkowo płatne.

3. Montażyści mają prawo odmówienia montażu elementów dostarczonych przez Klienta.

4. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

5. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania nierówności ścian, podłóg, sufitów itp. w lokalu Klienta.

6. W przypadku uszkodzenia elementu zabudowy kuchennej w trakcie montażu przez ekipę montującą, firma SEDAR zobowiązuje się do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany w najbliższym możliwym terminie.


Warunki obowiązują od 01.01.2018.