WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I KONSERWACJI FRONTÓW MEBLOWYCH FOLIOWANYCH:

 

Fronty meblowe oklejane folią PCV powinny być użytkowane:

- w warunkach klimatycznych o wilgotności względnej powietrza od 35 % do 60%

- w temperaturze powietrza od 15 °C do 30 °C

Fronty należy użytkować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (DZ.U. 2002r., Nr.75 poz. 690). Pomieszczenia powinny być wyposażone w system wentylacji odprowadzających na zewnątrz opary powstałe podczas gotowania (w przypadku montowania frontów w pomieszczeniach kuchennych). Instalacja ta powinna się składać z kratki wentylacyjnej lub okapu, wentylacja powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza. W celu zachowania najwyższej jakości naszych wyrobów należy przestrzegać poniższych zaleceń montażowych, montowanie frontów w pobliżu źródeł ciepła lub wody jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:

- Piekarnik do zabudowy musi posiadać chłodzenie obudowy bocznych ścianek, w przypadku modeli starszych lub nie posiadających tej funkcji konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu ekranującego np. pilaster lub aluminium. Fronty naszej produkcji wytrzymują działanie temperatury 80 stopni Celsjusza w czasie do 45 minut, nieprawidłowo działający sprzęt AGD, nadmierne rozgrzewanie, brak ekranów może spowodować odklejanie się foli co nie stanowi podstawy do reklamacji.

-Zmywarka, nie dopuszczalne jest zostawienie otwartej zmywarki w celu jej wysuszenia po zakończeniu mycia, gdyż takie działanie może uszkodzić fronty,

-Okap, w czasie gotowania na kuchni gazowej musi być włączony i prawidłowo funkcjonować, gdyż para może uszkodzić fronty, należy pamiętać o wymianie filtrów węglowych, jeżeli okap działa jako pochłaniacz,

-Halogeny wytwarzają bardzo dużą temperaturę i zostawianie frontu w bezpośredniej bliskości halogenu może doprowadzić do przepalenia się folii.

Przy frontach do wysokości 800 mm dopuszczalne jest ugięcie 2mm, natomiast przy frontach o większej wysokości firma nie gwarantuje stabilności wyrobów bez zastosowania specjalnych elementów napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi.

Przy dekorach ze strukturą drewna mogą występować pewne różnice w usłojeniu i odcieniu na każdym z elementów, nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi podstawy do reklamacji. Przy domówieniach frontów w innym terminie mogą nieznacznie występować różnice w odcieniu. Dopuszcza się niewielkie wady na powierzchni 1m2 w ilości 4 szt., nieprzekraczających 2mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień wynikających z technologii wykonania, ale  nie wpływających na ogólną estetykę elementu.

Fronty oklejane na wysoki połysk posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Po zerwaniu folii ochronnej , frontów nie wolno  dotykać, myć, polerować przynajmniej przez następne 48 h, gdyż ich powierzchnia musi się utwardzić promieniami UV. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia po usunięciu folii ochronnej.

W  przypadku spadku wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których użytkuje się wyroby, należy  dowilżyć najlepiej za pomocą nawilżaczy, ogólnie dostępnych na rynku, pamiętać  także trzeba, aby ogrzewać pomieszczenie, tak, aby temperatura nie przekraczała 30 °C.

Chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
a także działaniem gorących naczyń, wody i alkoholu.

Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi i wszystkimi innymi powodującymi naruszenie powłoki lakierniczej, bądź zniekształcenie.

Podczas rozpakowywania frontów nie należy posługiwać się ostrymi narzędziami, gdyż istnieje niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia frontu.

Fronty należy regularnie wycierać suchą i gładką ściereczką przeznaczoną do wycierania powierzchni gładkich, ogólnie dostępną na rynku. Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących  o właściwościach ściernych nierozpuszczalnych lub skoncentrowanych środków czyszczących.

 

FORNIR 

- stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych,

- nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia,

- naturalne spękania forniru,

- nierówne usłojenie, występowanie przebarwień – wynika ze specyfiki materiału,

- różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami oraz partiami,

- wady na jednej ze stron , gdy druga strona jest wolna od wad,

 

Reklamacji podlegają   

Wady materiałów i wady powstałe w procesie produkcji pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w  powyższej instrukcji w okresie 5 lat. 

Reklamacji nie podlegają: 

- uszkodzenia mechaniczne frontów  takie jak rysy, obicia, wgniecenia, zgłaszane już po odebraniu wyrobu (sytuacje takie muszą być stwierdzane przy odbieraniu towaru),

- uszkodzenia wynikające z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu – skurczona folia na krawędzi jest to ewidentna wina wynikająca ze złego umieszczenia frontu w pobliżu źródeł ciepła lub miejsc nasłonecznionych,

- uszkodzenia powstałe w transporcie obcym, nie z winy producenta,

- niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta ( chemiczne środki czystości),

- elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci– spęcznienie płyty,

- różnice w rysunku słoja i odcieniu folii wynikające z właściwości folii,

- uszkodzenia  powstałe  wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i konserwacji produktu. Klient ma obowiązek zapoznać się z warunkami eksploatacji i magazynowania. Nie znajomość tych warunków nie może być podstawą do reklamacji,

- elementy o wymiarze niezgodnym z zamówieniem –pomniejszone (obcięte) przez klienta,

 

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika. 

Jeżeli wyżej wymienione przyczyny spowodowały zmiany jakościowe wyrobu udzielona gwarancja traci ważność.

Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z zasadami użytkowania, a przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.